מדיניות פרטיות

  1.     אוסף מידע –

אנו אוספים מידע אישי מהלקוחות במהלך תהליך הרכישה והתקשורת עימנו.

המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול -שמות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ומידע אחר רלוונטי לתהליך הרכישה.

      המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע     הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטים שמסר ובמידע, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  1. שימוש במידע –

אנו משתמשים במידע האישי לצורך עיבוד ההזמנות, משלוח המוצרים ותקשורת עמכם בנוגע להזמנותיכם.

מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר, ובכלל זה דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה, לרבות מבצעים, הטבות, חומר פרסומי, שיתופי פעולה וכיוצ”ב. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדואר, בדוא”ל ו/או במסרון (לרבות לטלפון הנייד) אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג’ פרטים על ביצוע עסקה.

3 אבטחת מידע-

 אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח הגנה מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. למשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם, והחברה לא תהיה אחראית, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למי ממשתמשי האתר או מי מטעמם אם מידע (כהגדרתו להלן) הגיע ו/או נחשף לצד שלישי כלשהו, דלף, אבד ו/או נעשה בו שימוש כלשהו שלא ברשות. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה רשאית לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (Cookies) 4 . (קובץ טקסט קטן המאוחסן על ידי אתר האינטרנט על גבי המחשב האישי של המשתמש, הטלפון או מכשיר אחר, ואשר מכיל מידע אודות הגלישה) ובאמצעים דומים על מנת לאפשר למשתמש לגלוש באתר, להבין כיצד הוא מנהל עימה את ההתקשרות ובמקרים מסוימים כדי שניתן יהיה להציג בפניו פרסומות מותאמות להרגלי הגלישה שלו. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו. באפשרותך להסיר, להגביל, למחוק או לחסום את ה”עוגיות” מהאתר בכל עת

5 . החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

לרכישה הראשונה שלך באתר!